Wat verkies je: een specialist of een generalist die gist? Wij verdiepen ons constant in onze materies en zijn het meest gespecialiseerd in echtscheidingen, familierecht, bouwgeschillen en verkeersrecht.

ECHTSCHEIDINGSRECHT

Echtscheidingskwesties vallen onder het familierecht en vereist diepgaande kennis van aspecten zoals de omgangsregeling m.b.t. de kinderen en de verdeling van de eigendommen.

Advocatenkantoor Roex is dé echtscheidingsspecialist in Limburg, met vergaande expertise op het vlak van:

 • bemiddeling bij scheiding
 • EOT bemiddeling
 • huwelijkscontractherziening
 • verblijfsregeling kinderen
 • omgangsregeling kinderen
 • onderhoudsgeld (alimentatie)
 • beëindiging samenwoning
 • scheiding van tafel en bed
 • omgang grootouders kleinkinderen
 • verdeling na echtscheiding
 • ouderlijk gezag
 • ontkenning vaderschap

FAMILIERECHT

Het familierecht is het onderdeel van het burgerlijk recht dat zich bezighoudt met afstamming, geboorte, huwelijk, echtscheiding en andere zaken in verband met familiebetrekkingen.

Bij advocatenkantoor Roex hebben we diepgaande kennis over thema’s zoals:

 • echtscheiding
 • adoptie
 • erkenning/ontkenning vaderschap
 • ouderlijk gezag
 • ondertoezichtstelling
 • uithuisplaatsing
 • leerplicht

VERMOGENSRECHT

Het familiaal vermogensrecht is een relatief complexe materie.

Wij zijn gespecialiseerd in materies zoals:

 • verdeling van huwelijksvermogen
 • schenkingen
 • erfrecht en nalatenschap
 • familiale schikkingen

ERFENISRECHT

Of je het leuk vindt of niet, erfrecht komt vroeg of laat op je pad.
Er kunnen discussies ontstaan over het testament. Ook als er geen testament opgesteld is, kan dit leiden tot juridische vragen over de erfrechten, bijvoorbeeld over het verdelen van de nalatenschap.

Wij kunnen je helpen met de juridische beslommeringen aangaande erfenis en testament, zoals:

 • verdeling erfenissen
 • testamenten
 • schenkingen (giften)
 • onterving

VERKEERSRECHT

Slachtoffer van een verkeersongeval of een ongeval met vluchtmisdrijf?
Gedagvaard door de politierechtbank voor een verkeersovertreding?

Ons kantoor is gespecialiseerd in verkeersrechtelijke kwesties.
Wij kunnen je adviseren en strafrechtelijk verdedigen in zaken zoals:

 • auto-ongevallen
 • verkeersinbreuken zoals snelheidsovertredingen)
 • verkeersagressie
 • vluchtmisdrijf
 • dronkenschap
 • onopzettelijke slagen of verwondingen
 • lichamelijke schade (letsels)
 • stoffelijke schade zoals voertuigschade
 • rechtsbijstand
 • terugvordering door de verzekeraar

VERZEKERINGSRECHT

Weigert je verzekeraar dekking te verlenen omdat je de premie niet betaald hebt, omdat je de aansprakelijkheid hebt erkend, omdat de schade zich heeft voorgedaan voordat de polis werd afgesloten? Of eist een verzekeraar de bedragen die hij uitbetaalde van jou terug?

Ons kantoor helpt je graag bij het formuleren van je schadeclaim of omgekeerd, om vorderingen af te weren.

 • wettelijk verplichte autoverzekering
 • rechtsbijstandsverzekering
 • familiale verzekering
 • brandverzekering
 • ziekte- en invaliditeitsverzekering
 • gewaarborgde inkomensverzekering
 • arbeidsongevallenverzekering
 • verzekering uitbating

CONTRACTENRECHT

Goede afspraken maken goede vrienden. Een goed contract biedt de mogelijkheid om betwistingen en gerechtelijke procedures te vermijden.
Als bouwheer, aannemer, architect, huurder, verhuurder koper of verkoper wil je vooraf weten welke rechten en verplichtingen je hebt, wil je betalinggaranties van je klanten of wil je jouw eigen aansprakelijkheid beperken.

Ons kantoor helpt je bij contractuele betwistingen en zorgt voor overeenkomsten op uw maat zoals:

 • huurovereenkomsten
 • aannemingsovereenkomsten
 • architectovereenkomsten
 • verkoopsovereenkomsten

VENNOOTSCHAPSRECHT

Het Wetboek van vennootschappen regelt het wettelijke kader van de Belgische privaatrechtelijke vennootschappen.

Hierin vallen kwesties zoals:

 • oprichters- en bestuurdersaansprakelijkheid
 • aandelenoverdracht
 • voortzetting mandaat bestuurders
 • uitgifte van obligaties
 • vennootschapsbelang vs groepsbelang

AANNEMINGSRECHT

“Bouwen is rouwen” wordt gezegd. Als bouwbedrijf, architect, eigenaar of verkoper kan er van alles mislopen, zowel tijdens de bouw als erna.
Bouwrecht heeft raakpunten met heel wat rechtstakken zoals handelsrecht, contractenrecht en beroepsaansprakelijkheid. Geschillen inzake bouwrecht gaan ook vaak gepaard met deskundige onderzoeken.

Wij bezitten een goede kennis van de wetgeving en technische regels en hebben ervaring in onderstaande materies:

 • bouwgeschillen
 • bouwexpertises
 • veiligheidsnormen in de bouw
 • schadebegroting
 • aansprakelijkheid
 • contractbreuk

AANSPRAKELIJKHEIDSRECHT

Zit je met vochtschade door een leidinglek bij je buurman?
Heeft je architect of arts een fout gemaakt en wens je toepassing van beroepsaansprakelijkheid?
Wordt je een professionele fout verweten en wens je de verdediging door een ervaren advocaat?
Aarzel niet en contacteer ons.

Wij zijn immers vertrouwd met zaken zoals:

 • medische fouten
 • aansprakelijkheid van de architect en aannemer
 • beroepsaansprakelijkheid van de notaris of curator

HANDELSRECHT

Het handels- of ondernemingsrecht regelt de verhoudingen tussen ondernemingen (zelfstandige handelaars, financiers, …).
Het handelsrecht kent verschillende deeldisciplines met specifieke wetten.

Ons kantoor heeft een ruime ervaring in handelsrechtelijke aangelegenheden zoals:

 • betwistingen inzake eerlijke handelspraktijken
 • invorderingen van facturen
 • protesteren van facturen
 • overeenkomsten betreffende aankoop en verkoop
 • wet op de marktpraktijken (misleidende reclame, oneerlijke concurrentie)
 • wet inzake handelshuur
 • gerechtelijke reorganisatie (WCO)
 • faillissement

HUURRECHT

De verhuring van een onroerend goed kan in België vallen onder het gemeen huurrecht, de woninghuur, de handelshuur of het pachtrecht, elk met specifieke wetten.

Onze advocaten zijn thuis in al deze materies en kunnen je bijstaan op het vlak van huurgeschillen zoals:

 • inning achterstallige huurgelden
 • uitzettingen
 • huurschade
 • discussies over huurwaarborg
 • beëindiging van huurcontract
 • huurprijsstijgingen
 • aanpassingen aan het huurgoed

STRAFRECHT

Misdrijven worden omschreven in het Strafwetboek (vb. diefstal, afpersing, slagen en verwondingen, belaging, mensenhandel, …) en in talloze bijzondere wetten (vb. fiscale fraude, overtreding bouwvergunning).

Word je vervolgd voor een misdrijf of ben je slachtoffer van een misdrijf?
Dan kan je rekenen op onze expertise op het vlak van:

 • opvolging van strafprocedures
 • procedureonderzoek
 • vergoeding (morele) schade
 • bijstand aan ouders van minderjarigen
 • financiële afwikkeling van strafrechtelijke dossiers